Div. code's - NL14029-luisteramateur.nl

NL14029
Luisteramateur
NL14029
Luisteramateur
Ga naar de inhoud
Q-codes gebruikt door radiozendamateurs
De Q-codes zijn vastgesteld door de internationale organisatie ITU-R en vormen een korte en duidelijke aanduiding voor vragen en antwoorden. Het werd oorspronkelijk gebruikt bij telegrafie morse verbindingen om steeds terugkomende vragen en antwoorden op snelle wijze over te kunnen seinen. Dit was zowel kort en bondig, als ook gevrijwaard van enige verwarring. Om dit zo te houden heeft de ITU-R bij het toekennen van roepnaam-series de Q overgeslagen bij de landentoekenning.

Bij radioamateurs is het ook een gebruik geworden om bij spraakverbindingen (telefonie) de Q-codes te gebruiken.

Zonder vraagteken is de code een mededeling, dus bijvoorbeeld QTH Hilversum. Wanneer een Q-code wordt gevolgd door een vraagteken (?) dan is een antwoord op de vraag verplicht met eventueel toegevoegd een cijfer met de volgende betekenis:

CODE BETEKENIS
1 zeer weinig
2 gering
3 matig
4 hevig
5 zeer hevig
Radioverkeer

Voor radioverkeer is de groep QRA tot QTZ vastgesteld.

CODE BETEKENIS
QRA?   Wat is de naam van uw station?
QRA    De naam van mijn station is …
QRB?   Wat is de afstand tussen onze stations?
QRB    De afstand tussen onze stations is …
QRG?  Wat is mijn frequentie?
QRG    Uw frequentie is …
QRH?  Varieert mijn frequentie?
QRH   Uw frequentie varieert.
QRI?   Wat is de toon van de door mij uitgezonden signalen?
QRI    De toon van de door u uitgezonden signalen is … (1 = goed, 2 = niet zuiver, 3 = slecht).
QRK?   Wat is de leesbaarheid van mijn signalen?
QRK   De leesbaarheid van uw signalen is … ( 1 t/m 5).
QRL?  Is deze frequentie in gebruik?
QRL   Ja, deze frequentie is in gebruik.
QRM?  Heeft u last van storing?
QRM   Ik heb last van storing … ( 1 t/m 5).
QRN?  Heeft u last van atmosferische storing?
QRN   Ik heb last van atmosferische storing … ( 1 t/m 5).
QRO?  Kunt u het vermogen van de zender verhogen?
QRO   Ik vergroot mijn zendvermogen.
QRP?  Kunt u het vermogen van de zender verlagen?
QRP   Ik verlaag mijn zendvermogen.
QRQ?  Kunt u sneller seinen?
QRQ  Ik zal sneller seinen.
QRS?  kunt u langzamer seinen?
QRS   Ik zal langzamer seinen.
QRT?  Zal ik stoppen met zenden?
QRT   Ik stop met zenden
QRU?  Heb u nog berichten of anderen informatie voor mij?
QRU   Ik heb geen berichten of andere informatie voor u.
QRV?  Bent u beschikbaar?
QRV   Ik ben beschikbaar.
QRW?  Zal ik … mededelen dat u hem op … kHz/MHz oproept?.
QRW   Deel … aub mee dat ik hem op … kHz/MHz aanroept.
QRX?  Wanneer roept u mij weer? Zal ik wachten tot u mij opnieuw aanroept?
QRX   Ik zal u weer roepen om … uur op … kHz/MHz.
QRY?  Wanneer ben ik aan de beurt?
QRY   Uw beurt is nummer …
QRZ?  Door wie word ik aangeroepen?
QRZ   U wordt aangeroepen door …
QSA?  Wat is de sterkte van mijn signaal?
QSA   De sterkte van uw signaal is … ( 1 t/m 5).
QSB?  Heeft mij signaal last van fading?
QSB   Uw signalen hebben … last van fading … ( 1 t/m 5).
QSD?  Zijn mijn signalen verminkt?
QSD   Uw signalen zijn verminkt.
QSK?  Kunt u mijn ontvangen tussen uw tekens door? Indien ja, mak dan break in werken?
QSK   Ik kan u ontvangen tussen mijn tekens door. U mag break in werken.
QSL?  Kunt u de ontvangst bevestigen?
QSL   Ik zal uw ontvangst bevestigen.
QSO?  Kunt u rechtstreeks werken met … (roepnaam)?
QSO   Ik kan rechtstreeks werken met … (roepnaam).
QSP?  Wil u mijn bericht doorsturen?
QSP   Ik zal uw bericht doorsturen.
QSQ?  Heeft u een dokter aan boord?
QSQ   Er is een dokter aan boord.
QST   Door ARRL geadopteerde code met de betekenis: Algemene oproep voorafgaande aan een boodschap bestemd voor alle radioamateurs.
QSU? Zal ik zenden op … kHz/MHz?
QSU   Gaat u zenden op … kHz/MHz.
QSV?  Zal ik een serie V’s geven?
QSV   Geef een serie V’s.
QSW?  Wilt u op … kHz/MHz zenden?
QSW   Ik ga op … kHz/MHz zenden.
QSX?  Wilt u naar … (roepnaam) luisteren op … kHz/MHz?
QSX   Ik luister naar … (roepnaam) op … kHz/MHz.
QSY?  Zullen we veranderen van frequentie naar (frequentie)?
QSY   We gaan van frequentie veranderen.
QTC?  Hoeveel berichten heeft u voor mij?
QTC   Ik heb … berichten voor u.
QTE?  Wat is de peiling in graden ten opzichte van uw station?
QTE   Uw peiling ten opzichte van mijn station is … graden.
QTH?  Wat is de locatie van het station?
QTH   Mijn locatie is …
QTR?  Wat is de juiste tijd (in UTC)?
QTR   De juiste tijd is … UTC.


Naast de officiële Q-codes zijn er ook niet-officiële afkortingen ontstaan.

CODE BETEKENIS
QRDD?  Voor welke richting zijn uw berichten bestemd? (N., Z., O., West)
QRHH?  Op welke golflengte moet ik afstemmen?
QRLL?   Kan ik … minuten proefseinen geven?
QSRM?  Wilt u het bericht nummer … per post doorzenden als het per radio niet dadelijk gaat?


Alfabet voor de zendamateurs

A = Alfa
B = Bravo
C = Charlie
D = Delta
E = Echo
F = Foxtrot
G = Golf
H = Hotel
I = India
J = Juliet
K = Kilo
L = Lima
M = Mike
N = November
O = Oscar
P  = Papa
Q = Quebec
R = Romeo
S = Sierra
T = Tango
U = Uniform
V = Viktor
W = Whiskey
X = X-ray
Y = Yankee
Z = Zulu


TX Klasse

De klasse van uitzending wordt aangegeven met drie symbolen die staan voor de wijze van moduleren, het modulerende signaal en de soort uitgezonden informatie.

Veel voorkomende klasse van uitzending zijn:

A1A = gewone CW aan/uit sleutelen van de draaggolf met morse
F2A = morse-uitzending in FM met een toon
A3E = Telefonie (spraak) in AM
F3E = Telefonie (spraak) in FM
J3E = Telefonie (spraak) in SSB

Eerste symbool, de wijze van moduleren

N = ongemoduleerde draaggolf
A = dubbelzijband
B = onafhankelijke zijbanden
H = enkelzijband, volledige draaggolf
R = enkelzijband, gereduceerde of variabele draaggolf
J = enkelzijband, onderdrukte draaggolf
C = restzijband, rudimentaire zijband
F = frequentiemodulatie
G = fasemodulatie
D = zowel amplitude- als frequentie- of fasegemoduleerd
P = ongemoduleerde pulstrein
K = amplitudegemoduleerde pulstrein
L = in lengte of duur (?) gemoduleerde pulstrein
M = in positie of fase gemoduleerde pulstrein
Q = pulstrein waarbij de draaggolf frequentie- of fasegemoduleerd is tijdens pulstijd
V = pulstrein gemoduleerd met een combinatie van methoden
W = gevallen die door N t/m V niet worden gedekt
X = gevallen waarin niet is voorzien

Tweede symbool, het type modulerende signaal (type 4, 5 en 6 worden niet gebruikt)

0 = geem modulatie aanwezig
1 = en kanaal met niet-analoge informatie, zonder modulerende hulpdraaggolf
2 = en kanaal met niet-analoge informatie, met modulerende hulpdraaggolf
3 = en kanaal met analoge informatie
7 = twee of meer kanalen met niet-analoge informatie
8 = twee of meer kanalen met analoge informatie
9 = tegelijk en of meer kanalen met niet-analoge informatie en en of meer kanalen met analoge informatie
X = gevallen waarin niet is voorzien

Derde symbool, de soort uitgezonden informatie.

N = geen informatie
A = Morse-telegrafie, op het gehoor op te nemen
B = Morse-telegrafie bestemd voor automatische ontvangst
C = facsimile
D = datatransmissie
E = telefonie
F = televisie
W = combinatie van bovenstaande
X = gevallen waarin niet is voorzienRST rapport
Ontvangst rapporten worden vaak volgens onderstaande lijst gegeven.
De bekende “59” betekend dus perfect verstaanbaar en een super sterk signaal.
De kolom "T van Toon "wordt toegevoegd aan het rapport alleen bij een morse uitzending.
R
Readability
SSignaalTToon
1Onverstaanbaar1Onhoorbaar1Ruw
2Af en toe op te nemen2Bijna hoorbaar2
Gerold/zonder muzikaal karakter
3Moeilijk verstaanbaar3Heel Zwak3
Gerold/licht muzikaal karakter
4Verstaanbaar4Zwak 4
Licht gerold/half muzikaal
5perfect verstaanbaar5Redelijk5Muzikaal
6Ken niet hoorbaarder6Redelijk goed6
Gemoduleerd/met wat draaggolf


7Goed7
Bijna zuiver/nog wat gemoduleerd


8Redelijk Krachtig8
Zuiver met iets modilatie
9Krachtig9
Absoluut zuiver
9+Perfect
Deze website is gemaakt door GJ Koops
Created With WebSite X5

NL14029
Luisteramateur
+7
°
C
+
+
Winsum (Groningen)
Friday, 04
See 7-Day Forecast
Terug naar de inhoud